Moderni, demokratiška, efektyviai dirbanti ir bendradarbiaujanti, kurianti besimokančią bendruomenę, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines vertybes, užtikrinanti švietimo kokybę bei stipri savo sportine, kultūrine, socialine, projektine ir prevencine veikla mokykla.

Ugdymas karjerai

|
Peržiūros: 834

        

           ALYTAUS R. ALOVĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

UGDYMO KARJERAI PLANAS

2016-2017 m. m.

 

Tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos pasirinkimui, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai:

1.      Supažindinti mokinius su profesijomis ir jų aprašymais, profesijos įgijimo galimybėmis.

2.      Surinkti ir pateikti kuo įvairesnę informaciją apie profesijas.

3.      Mokyti mokinius susivokti profesijų pasaulyje.

4.      Mokyti planuoti savo profesinę karjerą.

           5.      Vykdant profesinį švietimą, bendradarbiauti su profesinio konsultavimo paslaugas teikiančiomis institucijomis.

 

Eil

Nr.

Veiklos kryptis Darbo turinys Darbo formos, būdai Atlikimo laikas Atsakingas  
1

Profesinis švietimas

1 – 10 klasių mokiniams

Klasių vadovai supažindins mokinius su profesijų pasaulio įvairove

Užsiėmimai su

1 – 10 klasių mokiniais

Per mokslo metus klasių valandėlių metu.

Klasių vadovai

 

 
2 Profesinio informavimo temų integravimas mokomųjų dalykų pamokose (1 – 10 kl.) Mokytojai taps aktyviais mokinio pagalbininkais renkantis mokymo kryptį Pamokos Per mokslo metus Dalykų mokytojai  
3 Profesinių įgūdžių formavimas neformaliojo ugdymo užsiėmimuose Mokiniai geriau pažins savo profesinius polinkius Neformaliojo ugdymo užsiėmimai Per mokslo metus Neformaliojo ugdymo užsiėmimų vadovai  
4

Pažintinės – mokomosios ekskursijos į:

- įmones ir įstaigas;

   - profesinio konsultavimo centrus

Bus teikiama pažintinė informacija apie profesijas, profesinio konsultavimo paslaugas teikiančias įstaigas Išvykos Per mokslo metus Klasių vadovai, integruoto technologijų kurso mokytojai  
5 Duomenų apie mokinių polinkius ir gebėjimus aptarimas bendrų mokinių ir tėvų susirinkimų metu Klasių vadovai bendradarbiaudami su dalykų mokytojais ir tėvais kaups informaciją apie auklėtinių polinkius Duomenų apibendrinimas ir pristatymas mokiniams ir klasių tėvų susirinkimuose Kartą per mokslo metus Klasių vadovai
6 Dešimtos- devintos klasės mokinių tolimesnio mokymosi kelio pasirinkimas Siekis išsiaiškinti mokinių norius ir poreikius Tyimas Per mokslo metus

L. Naujalienė

L. Leonienė

 
7

Informacinių technologijų ir technologijų pamokose taikant IKT analizuoti profesinio švietimo temas

(9 – 10 kl.)

Mokiniai susipažins su profesinio švietimo temomis, gilinsis, kaups informaciją naudodamiesi IKT Pamokos Per mokslo metus  Informacinių technologijų , technologijų mokytojai,  
8

Bendradarbiavimas su miesto ir rajono profesinėmis mokyklomis, gimnazijomis, siekiant užtikrinti mokinių mokymosi tęstinumą:

-          pažintinės ekskursijos;

-          dalyvavimas atvirų durų dienose;

-          individualios konsultacijos. 

 

Konsultantu informacija

 

Išvykos

 

2016m.

 

Klasių vadovai

L. Alksninienė

 
9 Pradinis profesijos pasirinkimo tyrimas 8-toje klasėje Mokiniai geriau pažins savo gebėjimus ir polinkius Anketos

2016 m.

Spalis

Klasių vadovai  
10

Amatų diena.

Mano karjeros planas

Mokiniai susipažins su konkrečių profesijų ypatumais. Susitikimas su įvairių profesijų atstovais.

2016 m.

Kovas

Klasių vadovai

L. Alksninienė

 
13 Informacijos apie karjeros ugdymą kaupimas, sisteminimas profesinio orientavimo kampelyje. Nuolat bus atnaujinama ir prieinama ugdymo karjerai informacija mokiniams, mokytojams ir tėvams. Sukaupta informacija Per mokslo metus L. Alksninienė  

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Petkevičienė