Moderni, demokratiška, efektyviai dirbanti ir bendradarbiaujanti, kurianti besimokančią bendruomenę, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines vertybes, užtikrinanti švietimo kokybę bei stipri savo sportine, kultūrine, socialine, projektine ir prevencine veikla mokykla.

|
Peržiūros: 979

Mokyklos tarybos veikla - aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, kitų mokyklos bendruomenės narių ir vietos bendruomenės atstovų pastangas svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti, uždaviniams, klausimams nagrinėti ir spręsti.

 Mokyklos tarybą sudaro:

1. Laimutė Leonienė,  pirmininkė, istorijos vyr. mokytoja;

2. Renata Miškauskienė, sekretorė, pradinių klasių vyr. mokytoja;

3. Zita Cikanienė muzikos,  vyr. mokytoja;

4. Jurgita Devyžienė, bendruomenės atstovė;

5. Veronika Sadauskienė, bendruomenės atstovė;

6. Regina Grigaravičienė, bendruomenės atstovė;

7. Jolanta Bakūnienė, tėvų atstovė;

8. Asta Gecevičienė, tėvų atstovė;

9. I. Vilčinskienė, tėvų atstovė

10. Evelina Kantaravičiūtė, 10 kl. mokinė;

11. Goda Esebua, 8  kl. mokinė;

12. Kamilė Balynaitė,  9 kl. mokinė.

Mokinių taryba.Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos mokinių taryba yra visuomeninė, savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti šios mokyklos mokinus. Mokinių taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo koncepcija, švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Alytaus r. savivaldybės, tarp jų ir Švietimo skyriaus, patvirtintais dokumentais, Mokyklos tarybos nuostatais.

Mokinių tarybą sudaro:

Pirmininkas – Laura Insodaitė, 10  klasės mokinė;

Sekretorė - Gabija Jakubavičiūtė, 9 klasės mokinė.

Nariai:

Evelina Kantaravičiūtė, 10  kl. mokinė;

Albinas Žemaitis, 9  kl. mokinys;

Tautvydas Ulevičius 8  kl. mokinys;

Jonė Karkauskaitė, 8  kl. mokinė.;

Gražvydas Matulevičius, 7 kl. mokinys;

Eligijus Mielaika, 7 kl. mokinys.

Simas Brazinskas, 6 kl. mokinys.

Mokytojų taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui bei visi mokykloje dirbantys mokytojai.

Mokytojų tarybos funkcijos:

Aptaria švietimo reformos ir ugdymo kaitos klausimus.

Aprobuoja mokyklos veiklos planą, ugdymo planą.

Informuoja apie veiklą bendruomenę.

Svarsto ugdymo rezultatus.