Moderni, demokratiška, efektyviai dirbanti ir bendradarbiaujanti, kurianti besimokančią bendruomenę, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines vertybes, užtikrinanti švietimo kokybę bei stipri savo sportine, kultūrine, socialine, projektine ir prevencine veikla mokykla.

Socialinis pedagogas

|
Peržiūros: 1770

 

PATVIRTINTA

Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016-12-08 įsakymu Nr. V-89-2

 

ALYTAUS R. ALOVĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                            

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos socialinio pedagogo (toliau – socialinis pedagogas) pareigybės aprašymas reglamentuoja socialinio pedagogo, dirbančio mokykloje ir Venciūnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje pagal darbo sutartį, darbinę veiklą.

Pagrindinis mokyklos socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Mokyklos socialinis pedagogas dirba kartu su kitais pedagoginiais darbuotojais, klasių vadovais, kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos bendruomene.

Mokyklos socialinio pedagogo veikla grindžiama vaiko ir mokinio interesų, orumo, individualizavimo, visapusiškumo, prieinamumo, vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus, bendradarbiavimo, konfidencialumo principais.

Socialinis pedagogas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės pedagoginės pagalbos teikimą, mokyklos nuostatais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.

Socialinį pedagogą priima į darbą ir iš jo atleidžia, skiria darbo užmokestį mokyklos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Socialiniu pedagogu gali dirbti asmuo:

7.1. įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją;

7.2. įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;

7.3. baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje mokykloje ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją;

7.4. įgijęs socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje;

7.5. kuris buvo priimtas į darbą į socialinio pedagogo pareigas iki šio įsakymo įsigaliojimo ir atitinkantis iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusius Socialinio pedagogo kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1667 „Dėl Socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo“.

Socialinis pedagogas turi:

mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;

mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

gebėti daryti įtaką asmenų santykiams ir bendravimui, stimuliuoti ir skatinti vienai ar kitai veiklai

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

III. FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

9. Mokyklos socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:             

9.1. vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;

9.2. konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais

9.3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

9.4. tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, vertina socialinės pagalbos teikimo mokiniui kokybę, tvarko socialinės pagalbos reikalingų vaikų ir jų šeimų apskaitą;

9.5. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;

9.6. iki 50 % savo darbo laiko skiria darbui su vaikais mokykloje bei pedagogų, klasių auklėtojų konsultavimui. Kitą darbo laiką skiria vaikų lankymui namuose, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui už mokyklos ribų.

9.7. organizuoja vaikų nemokamą maitinimą mokykloje, atsako už mokinių nemokamo maitinimo duomenų kaupimą socialinės paramos informacinės sistemos duomenų bazėje (SPIS), tvarko su mokinių nemokamu maitinimu susijusius dokumentus.

9.8. palaiko ryšius su vietos bendruomene, valstybinėmis, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;

9.9. dirba su mokiniais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir savirealizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas

9.10. padeda mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas;

9.11. informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą, talkina šeimai ją gaunant;

9.12. šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;

9.13. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo renginius, projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;

9.14. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);

9.15. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;

9.16. rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą;

9.17. dalyvauja mokyklos vaiko gerovės ir kitų mokyklos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje, vykdo kitus mokyklos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją;

9.18. informuoja mokyklos vadovą, mokytojus, kitus pagalbos specialistus apie susidariusią probleminę situaciją ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui mokyklos mikroklimato gerinimo, jaukios, saugios aplinkos kūrimo klausimais;

9.19. tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);

9.20. planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.

10. Socialinio pedagogo atsakomybė:

10.1. Mokyklos socialinis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą, vaikų ir mokinių saugumą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą.

10.2. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, mokyklos nuostatus, laikosi mokyklos darbo tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų;

10.3. tinkamai atlieka priskirtas funkcijas, mokyklos direktoriaus pavedimus;

10.4. Socialinis pedagogas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. PAREIGYBĖS TEISĖS

11. Socialinis pedagogas turi teisę:

11.1. gauti dokumentus ir informaciją, reikalingą pagal kompetenciją priskirtai veiklai vykdyti;

11.2. pasirinkti efektyvius veiklos būdus ir formas, priimti sprendimus, neperžengdamas savo profesinės kompetencijos ribų.

11.3. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

11.4. būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

11.5. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;

11.5. dalyvauti mokyklos savivaldoje, profesinių sąjungų, asociacijų veikloje;

11.6. gauti išsilavinimą ir kvalifikaciją atitinkančią algą, būti skatinamas teisės aktų nustatyta tvarka;

11.7. Socialinis pedagogas gali turėti kitų teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose.

V. PAVALDUMAS IR ATSKAITINGUMAS

12. Socialinis pedagogas pavaldus mokyklos direktoriui;

13. Socialinis pedagogas savo veiklos ataskaitą pristato mokyklos bendruomenei;

14. socialiniam pedagogui nesant (nedarbingumas, atostogos, komandiruotė ir kt.) jo teisėmis naudojasi ir pareigas atlieka darbuotojas, paskirtas mokyklos direktoriaus įsakymu;

15. iš darbo socialinis darbuotojas atleidžiamas Darbo kodekse numatyta tvarka.

16. Šis aprašymas turi būti keičiamas ir papildomas, keičiantis galiojantiems teisiniams aktams, nustatantiems ugdymo veiklos mokykloje tvarką, bei aplinkybėms, įtakojančioms socialinio pedagogo darbo pobūdį.

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________

(vardas ir pavardė, parašas, data)